Leveringsvoorwaarden

Betreft de levering van het StarLightning plafond van:
De Glow Specialist, gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag hierna te noemen: Glow Specialist


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Glow Specialist zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De aangeboden artikelen en/of diensten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door Glow Specialist in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.
1.2 Glow Specialist garandeert, dat de aangegeven prijzen gedurende de looptijd van de bestelling tot het moment van aflevering niet in prijs verhoogd zullen worden.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Glow Specialist worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Glow Specialist ingeschakelde tussenpersonen en aan derden. 


Artikel 2. Acceptatie van bestellingen 

2.1 Glow Specialist houdt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Glow Specialist zal de bestelde artikelen slechts leveren nadat de klant een volledige vooruitbetaling heeft verricht, mits anders schriftelijk overeengekomen. De klant ontvangt hierover schriftelijk bericht.


Artikel 3. Zichttermijn

3.1 Aangezien het StarLightning plafond wordt aangebracht door middel van oplichtend pigment vermengd in een speciale binder, is het na het aanbrengen van het Starlightning plafond niet verwijderbaar. Hierdoor is er geen sprake van een zichttermijn.
3.2 Wanneer het StarLightning plafond besteld is kan er op afspraak een reeds aangebracht StarLightning plafond op een andere locatie bezichtigd worden. Mocht het product niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan van de feitelijke levering worden afgezien en worden eventuele betalingen teruggevorderd.
3.3 Indien men het StarLightning plafond wil verwijderen dient men met een goed dekkende plafondverf over het pigment te schilderen, waarna het niet meer zichtbaar zal zijn.


Artikel 4. Totstandkoming koopovereenkomst 

4.1 De koopovereenkomst wordt geacht gesloten te zijn op het moment dat Glow Specialist aanvangt met het feitelijk aanbrengen van het StarLightning plafond. 


Artikel 5. Levering 

5.1 Glow specialist zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen binnen 1 tot 20 werkdagen te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
5.2 Indien een artikel "op bestelling" geleverd wordt zal de levering op afroep geleverd worden. Op het moment van afroep zal een datum en tijd worden afgesproken voor levering binnen 7 werkdagen volgend op het moment van afroep.


Artikel 6. Garantie 

6.1 Glow specialist garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
6.2 De onder artikel 6.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 7 dagen na levering.
6.3 De factuur van Glow Specialist dient als bewijs met betrekking tot de garantie.
6.4 Indien de te leveren artikelen niet voldoen aan deze garanties, zal Glow Specialist het artikel binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan vervangen. In geval van vervanging verbindt de klant zich toegang te verschaffen aan de Glow Specialist om het StarLightning plafond te vervangen.
6.5 In geval van verborgen gebreken of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, dient elke klacht toe te komen binnen 7 dagen nadat het gebrek redelijkerwijze door de klant geconstateerd kan zijn. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te behelzen en kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Glow Specialist of het artikel vervangen zal worden.
6.6 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer klant of derden wijzigingen hebben aangebracht, dan wel trachten aan te brengen aan het StarLightning plafond of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is.
6.7 Ondanks dat het pigment en de binder vrijwel onzichtbaar zijn kan er in enkele gevallen een ongewenste verkleuring ontstaan. Hiervoor is Glow Specialist niet aansprakelijk en dit kan ook geen voorwaarde zijn tot schadevergoeding, terugbetaling of andere genoegdoening.
6.8 Ongewenste verkleuringen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door stof, nicotine, oude verflagen en andere onverzienende omstandigheden.
6.9 (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het StarLightning plafond, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van Glow Specialist.


Artikel 7. Betalingsvoorwaarden 

7.1 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling netto plaats te vinden door middel van vooruitbetaling of andere betalingswijze zoals door de klant bij de bestelling is aangegeven.
7.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Glow specialist aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
7.3 Indien het factuurbedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn, comform art. 7.2., op rekening van Glow Specialist is bijgeschreven, behoudt Glow Specialist zich het recht voor om de koopovereenkomst te ontbinden.
7.4 Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 8. Deelbetalingen 

8.1 Indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, is de klant verplicht hetgeen reeds ontvangen werd, contant of conform de daarvoor vastgestelde termijnen te betalen. Uitstel van betaling tot de gehele bestelling ontvangen is, is niet toegestaan. 


Artikel 9. Werking van het pigment

9.1 Het pigment is van hoge kwaliteit en voldoet aan alle veiligheids- en gezondheids-voorwaarden die in de EU gelden.
9.2 Het pigment kan ongeveer 8 jaar onbeperkt worden opgeladen zonder kwaliteitsverlies.
9.3 De feitelijke lichtafgifte van het pigment is afhankelijk van diverse factoren. De meeste lichtafgifte vindt plaats binnen het 1e uur na opladen en zal steeds minder worden na verloop van tijd. Het zal tot 10 uur zichtbaar kunnen zijn voor het blote oog.
9.4 Hoe feller het licht waaraan het pigment is blootgesteld, hoe meer het pigment licht zal afstaan. Weinig blootstelling aan licht betekent dus minder lichtafgifte van het pigment.
9.5 De kamer waar het StarLightning plafond geplaatst wordt dient goed donker te zijn om het optimale resultaat te kunnen waarnemen, Bij niet goed verduisterde ruimtes is het StarLightning plafond slecht tot niet zichtbaar.


Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 De juistheid van alle door Glow Specialist opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan.
10.2 Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Glow Specialist geen aansprakelijkheid aanvaarden.
10.3 Glow Specialist is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden, indien noodzakelijk, te wijzigen c.q. aan te passen.
10.4 Door het plaatsen van een bestelling verklaart iedere klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.
10.5 Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.