Extra voorwaarden! Consument betalingsvoorwaarden, Bij aankopen op rekening via Multifactor.
(Betaal na ontvangst)

De onderhavige contractsvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling van uw verzoek om achteraf te betalen via de service van MultiFactor. Eveneens zijn deze voorwaarden van toepassing op de goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice van MultiFactor.

Artikel 1: Definities

Betaalopdracht
Een openstaand vordering, de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke bestelling, met eventueel een verhoging van de verzendkosten, BTW en de kosten voor het gebruik maken de betaalmethode Betaal na Ontvangst. Dit bedrag kan opgehoogd worden door incasso en/of administratiekosten.
Merchant
De partij die, ter voldoening van een geldschuld, betaalopdrachten kan accepteren op basis van een tussen MultiSafepay en de Merchant gesloten overeenkomst.
MultiFactor-website
De website http://www.multifactor.nl
MultiFactor
MultiFactor B.V. is een zelfstandig bedrijf dat het achteraf betaalproces van Betaal na Ontvangst, de achteraf betaalmethode van MultiSafepay, uitvoert. MultiFactor is gespecialiseerd in het veilig uitvoeren van achteraf betaaloplossingen voor consumenten.
Transactie
Een op de Gebruiksinstelling geregistreerde opdracht tot Betaling door Consument aan MultiFactor.

Artikel 2: Beoordeling aanvraag

 1. MultiFactor B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. U krijgt indien mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of niet, of voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel enkel het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u een verzoek indienen schriftelijk bericht te ontvangen met opgave van redenen. Dit verzoek wordt alleen in behandeling genomen, indien MultiFactor een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager ontvangt.
 2. Binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie, kan MultiFactor deze voorwaardelijke acceptatie alsnog weigeren. Uw aanvraag wordt hiermee alsnog afgewezen. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van beperkte gegevenscontrole.
 3. Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal de volgende informatie te verstrekken:
  1. Uw NAW- en contactgegevens. Het factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus adres zijn en u dient over een vaste woon- en/of verblijfplaats te beschikken binnen Nederland;
  2. Uw geboortedatum, waaruit blijkt dat u 18 jaar of ouder bent;
  3. Uw bankrekeningnummer.

Artikel 3: Voorwaarden beoordeling achteraf betalen

Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. Uw factuur- en bezorgadres ligt in Nederland. Dit adres is geen postbus adres;
 2. U bent 18 jaar of ouder;
 3. U bent niet failliet verklaard, of onder curatele/bewind gesteld. Eveneens is er geen verzoek/vordering daartoe ingediend;
 4. U hebt geen surseance van betaling aangevraagd of u verkeert in surseance van betaling, schuldsanering/bemiddeling danwel is hier een aanvraag voor ingediend of dreigt u hierin te verkeren;
 5. U verkeert niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig en integraal te voldoen;
 6. De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is niet op u van toepassing.
 7. U bent handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd.
 8. De waarde van uw (eerste) bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de aan u verkopende partij toestaat om achteraf te mogen betalen;
 9. U heeft bevrijdend de eerste bestelling betaald voordat u een tweede keer achteraf kunt betalen.
 10. Indien u bovenstaande gegevens verstrekt omdat u door het plaatsen van de bestelling gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor, verleent u uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens te verwerken en te toetsen op een dergelijke wijze dat MultiFactor uw gegevenscontrole op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en u tevens kan informeren of de aanvraag (voorwaardelijk) is geaccepteerd.
 11. U verklaart door middel van deze aanvraag de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit uw bestelling volledig en tijdig te kunnen nakomen.

Artikel 4: Wijze van betalen

 1. Indien u gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor en MultiFactor B.V. accepteert uw bezoek, worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag overgedragen aan MultiFactor B.V. Dat brengt met zich mee dat u na acceptatie nog uitsluitend bevrijdend kunt betalen aan MultiFactor B.V. MultiFactor verzendt u een digitale factuur voor het door u verschuldigde bedrag. U kan van MultiFactor een factuur ontvangen voor het verschuldigde bedrag apart van de levering van de bestelling. Deze factuur wordt digitaal verzonden.
 2. Uw betalingsverplichting blijft onverlet en onverkort in stand indien u na de acceptatie aan een ander dan MulitFactor betaalt. U bent derhalve gehouden om (nogmaals) aan MultiFactor te betalen.
 3. MultiFactor behoudt zich het recht voor om eventuele afleverkosten en kosten van betaling en/of overige kosten in geval van retournering van uw bestelling niet te restitueren.
 4. Indien u gebruik maakt van achteraf betalen via MultiFactor in combinatie met automatische incasso machtigt u MultiFactor B.V uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft bevrijdend betaald zodra de incasso is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen.
 5. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice MultiFactor in combinatie met een eenmalige machtiging, machtigt u MultiFactor B.V. uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever) kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft geen recht op terugboeking, zodra uw betaling is ontvangen heeft u bevrijdend betaald.
 6. MultiFactor B.V. is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de verkopende partij op grond van uw bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.
 7. MultiFactor B.V. is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

Artikel 5: Kosten betaalopdracht

 1. Indien er (bancaire) verwerkingskosten van uw betalingsopdracht(en) worden gerekend, komen deze voor uw eigen rekening en risico.
 2. Als u kiest om via automatische incasso of eenmalige machtiging te betalen bent u verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer.
 3. Indien een poging tot afschrijving van het verschuldigde bedrag niet slaagt, maakt dat u toerekenbaar tekort schiet (wanprestatie pleegt). Dientengevolge bent u verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden, terwijl u niet ontslagen bent van uw oorspronkelijke betalingsverplichtingen. Als het verschuldigde bedrag niet van uw rekening kan worden geïncasseerd, kan MultiFactor B.V. een boete aan u in rekening brengen welke 4% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt.
 4. U heeft wettelijk gezien tot één dag voor de incassotransactie de mogelijkheid om de incasso-opdracht te herroepen. In dat geval is artikel 6.2. van toepassing en kan MultiFactor eveneens naast het bepaalde in artikel 6 een boete in rekening brengen welke 4% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt.

Artikel 6: Adreswijziging

 1. Het is verplicht om MultiFactor B.V. op de hoogte te stellen van iedere adres en e-mail wijziging. U wordt geacht woonachtig te zijn op het laatst bij MultiFactor B.V. bekende adres indien geen adreswijziging is ontvangen.
 2. U kunt adreswijzigingen schriftelijk of per email doorgeven aan de supportafdeling van MultiFactor B.V., Postbus 37159, 1030AD Amsterdam, email: [email protected]
 3. MultiFactor gaat uit van de juistheid van de door u verstrekte gegevens. De digitale factuur wordt verzonden naar het e-mailadres dat is gebruikt bij de overeenkomst of dat anderszins aan MultiFactor is doorgegeven. Een foutief doorgegeven e-mailadres is voor het risico van de rekeninghouder.

Artikel 7: Betaaltermijn en betalingsvoorwaarden

 1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum geheel, zonder enige aftrek of verrekening door MultiFactor B.V. ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.
 2. Als u het verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. MultiFactor B.V. stuurt u een e-mailbericht om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn en verzoekt u het verschuldigde bedrag aan MultiFactor te voldoen.
 3. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal u een derde herinnering van MultiFactor B.V. per e-mail ontvangen. Het verschuldigde bedrag zal opgehoogd worden met € 7.50 administratiekosten. Wanneer u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal MultiFactor B.V. u een sommatie sturen. De administratiekosten worden nogmaals worden verhoogd met €12.50, in totaal bedraagt dit €20,-.
 4. Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is MultiFactor B.V. gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag. U bent bovendien administratiekosten verschuldigd in verband met de door MultiFactor B.V. verzonden betalingsherinneringen, eveneens zal MultiFactor B.V. alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen.
 5. Indien u kiest voor automatische incasso of eenmalige machtiging is MultiFactor B.V. gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van uw rekening af te schrijven.
 6. Indien er door uw toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) extra (administratieve) kosten worden gemaakt, worden deze kosten op u verhaald. Deze extra (administratieve) kosten worden verrekenend met de door u gedane betalingen. Pas nadat volledige betaling van door u verschuldigde (administratieve) kosten heeft plaatsgevonden, wordt uw betaling in mindering gebracht op de hoofdsom van het oorspronkelijk door u verschuldigde (factuur)bedrag en btw.
 7. Voor het toezenden van betalingsherinnering(en) en het in rekening brengen van incassokosten bij de overschrijding van de betalingstermijn, wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag, alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.

Artikel 8: Behandeling van persoonsgegevens

 1. Uw privacy wordt door MultiFactor B.V. gerespecteerd. MultiFactor B.V. draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als u kiest voor de achteraf betaalservice van MultiSafepay, zullen er persoonsgegevens gevraagd worden. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van uw aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan de wet.

 

Privacy policy - Glow Specialist

Met het akkoord gaan met de bovenstaande voorwaarden geeft u ook aan bekend te zijn met onze Privacy Policy. Deze kunt u hier vinden.